ORGANY ZWIĄZKU 

Liczba odwiedzin: 170461

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

Klauzula informacyjna dotycząca realizacji usług w Celowym Związku Gmin CZG-12

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin,

2) kontakt z osobą wykonującą obowiązki wynikające z przepisów (RODO):  95 755 93 71 wew. 29, e-mail: administracja@czg12.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług: zagospodarowania odpadów dostarczonych do CZG-12 lub/i wynajmu kontenera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Klauzula informacyjna dla umów zleceń, umów o dzieło i umów z kontrahentami w Celowym Związku Gmin CZG-12

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin,

2) kontakt z osobą wykonującą obowiązki wynikające z przepisów (RODO):  95 755 93 71 wew. 29, e-mail: administracja@czg12.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas transmisji i rejestracji obrad Zgromadzenia Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 9371, e-mail: czg12@kki.pl;
 • osobą wykonującą obowiązki wynikające z przepisów (RODO) jest Karolina Filipek, tel.  95 755 93 71 wew. 29, e-mail: administ racja@czg12.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Zgromadzenia Związku za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, zgodnie z art. 11b i art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie; tj. rejestracji i transmisja wizerunku i wypowiedzi z udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Związku, niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa powyżej;
 • administrator może powierzyć Państwa dane podmiotom świadczącym usługi administratorowi na podstawie odrębnych umów – w zakresie udostępnienia środków technicznych do transmisji i rejestracji obrazu i dźwięku z posiedzeń Zgromadzenia Związku;
 • dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 • przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do treści Pani/Pana danych,

 b) prawo żądania ich sprostowania,

 c)  prawo żądania usunięcia danych, gdy:

     ;  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 - osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowej.